Vážíme si Vaše soukromí

Soubory cookie se používají na ukládání nastavení a předvoleb, na statistiku a analýzu uživatelského správání, poskytování funkcí sociálních sítí a personalizaci obsahu a reklam. Souhlas poskytujete společnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany soukromých údajů

Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a obchodní podmínky společnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi společností AUTOCAR - Tažné Zařízení, s.r.o. jako prodávajícím (pronajímatelem) a zákazníkem (odběratelem, kupujícím, nájemcem). Tyto všeobecné obchodní podmínky se zvlášť vztahují na smlouvy, které jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu jako smlouvy na dálku, a to pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.taznezariadenia.sk. Všeobecné obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti stran; jsou nedílnou součástí smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi společností AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o., a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“) a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího („zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách“).

Pokud smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v rozsahu, v jakém se jej týkají, a zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu, prodávajícím, dodavatelem zboží a služeb a pronajímatelem je společnost AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o.
so sídlom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 36 408 905
IČ DPH: SK 2020132433
DIČ:  2020132433

IBAN: SK94 0200 0000 0020 7435 6156
BIC: SUBASKBX

Telefón: +421 43 586 4864
E-mail: autocar@taznezariadenia.sk

2. Vymedzení některých pojmů

2.1. Pro účely zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele a smlouvy uzavřené na dálku:

 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání,
 • Prodávajícím je společnost AUTOCAR - Tažné Zařízení, s.r.o .. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet,
 • E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení,
 • Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu).

2.2. Zákazník plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

2.3. Na vztah mezi společností AUTOCAR - Tažné Zařízení, sro, a zákazníkem, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

2.4. Objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu, tj závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

3. Obecné dodací podmínky

3.1. Zboží se objednává prostřednictvím e-shopu www.taznezariadenia.sk, e-mailem nebo telefonicky.

3.2. Objednané zboží, které je skladem, expeduje prodávající nejpozději následující den po objednání, pokud dohoda není jiná. O termínu dodání zboží, které není na skladě, bude zákazník telefonicky nebo e-mailem informován. Expedice zboží je uskutečněna ze skladu prodávajícího v Ivachnové 300, 034 83 Liptovská Teplá. Zboží je možné vyzvednout i osobně, ve skladu prodávajícího v pracovní době (Po - Pá: 8:00 - 17:00 hod.). Je zakázáno poškozovat nebo přepisovat značky a štítky na zboží a prodávat zboží, které bylo poškozeno nebo zkreslený. Tažné zařízení jsou dodávány se základní 7-PIN elektroinstalací, která je v ceně tažného zařízení, pokud si daný automobil nevyžaduje použití speciální elektroinstalace pro systémy CANbus a CheckControl. Speciální elektroinstalace pro systémy CANbus a CheckControl se objednávají samostatně a v případě, že je jejich použití pro daný automobil nezbytné, tak základní 7-PIN elektroinstalace není dodávána v ceně tažného zařízení.

3.3. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

3.4. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává kupujícího závaznou. Kupující se odesláním objednávky zároveň zavazuje zaplatit kupní cenu objednaného zboží pokud se strany nedohodnou jinak.

3.5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl takové závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat (resp. odstoupit od kupní smlouvy), o čem kupujícího neprodleně vyrozumí. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Za ověření se pokládá možnost zpětného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu prodávající povinen vrátit do 14 dní.

4. Cenové podmínky

4.1. Uvedené ceny jsou maloobchodní. Obsahují daň z přidané hodnoty, neobsahují náklady na dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni objednávky, a který může prodávající měnit bez předchozího oznámení. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky. V případě změny ceny objednaného zboží, které se nedá zabránit ani při vynaložení maximálního úsilí, a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky (např. Změna kupní ceny u výrobce, daňové sazby, poplatků, směnného kurzu měny, ...) je prodávající povinen kupujícího neprodleně na tuto změnu upozornit a pokusit se o dohodu. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím nedojde k dohodě o nové ceně, má kupující i prodávající možnost od smlouvy odstoupit. V případě, že došlo k platbě na základě předfaktur, částka se započítává do kupní ceny. Z uvedených cen prodávající neposkytuje další slevy.

4.2. Pokud je na automobilu zákazníka namontován plynový pohon a plynová soustava, k položce montáže tažného zařízení se účtuje příplatek 10 € s DPH. V případě montáže u nás NEZAKOUPENÝ tažného zařízení si účtujeme doplatek 20 € s DPH ke standardní ceně montáže, cenu montáže u nás NEZAKOUPENÝ tažného zařízení po předchozí dohodě se zákazníkem můžeme upravit podle obtížnosti montáže. Za demontáž tažného zařízení nebo elektroinstalace si účtujeme poplatek 10 €. V případě složitější montáže, např. z důvodu, že je auto po havárii, má rezavé šasi, jsou nutné úpravy apod., může být účtován poplatek k ceně montáže, jehož výše bude závislá na složitosti montáže. Při jiné vykonávané práci (servis vozíku, nebo jiné práce) účtujeme za 1 odpracovanou hodinu 1 pracovníka 20 € s DPH, není-li dohodnuto jinak (náročnost, odbornost práce, případně jiné komplikace). O změně cen musí být zákazník předem informován (telefonicky, osobně nebo elektronicky).

5. Platobní podmínky

Přeprava je zajišťována prostřednictvím kurýrních služeb DPD. 

V případě volby přepravy prostřednictvím DPD a vytvoření objednávky do 13:00, bude zásilka doručována během 1 - 2 pracovních dnů.

Ceník přepravy:

Platba kartou/předfaktura 4€ 

Při objednávce více druhů tažných zařízení současně jsou jednotlivé komplety baleny jako samostatné zásilky.

6. Přechod vlastnictví ke zboží

6.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce. Tímto momentem přechází na kupujícího i nebezpečí vzniku škody na zboží.

7. Reklamační podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

7.2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom informován, záruční doba je 12 měsíců. Při tažných zařízeních značky AUTO-HAK je záruka 5 let. Výslovně tímto kupujícího upozorňujeme, že plachtové přívěsné vozíky nejsou vodotěsné. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení zákona Obchodního zákoníku, záruční doba je 1 rok a na reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky, ale ustanovení o odpovědnosti za vady dle Obchodního zákoníku.

7.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.

7.4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při jeho dodání. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky apod. doporučujeme, aby kupující, vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačil v přepravním dokladu a potvrdil ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Následně doporučujeme, aby kupující zaslal prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu.

7.5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
 • k vakdě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
 • nevhodným používáním výrobku, zejména z důvodů kladení neúměrných požadavků na zboží (např .: přetížení nákladu vozidla nebo přívěsu), tj zejména poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Doporučujeme, aby kupující seznámil s těmito podmínkami uživatele.

7.6. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takové označení zboží podléhá.

7.8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu nebo donést osobně. Zboží doporučujeme vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba přiložit jakýkoliv doklad prokazující, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a je vlastnictvím spotřebitele (např. Fakturu). Při reklamaci zákazník uskuteční popis vady.

7.9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení o přijetí reklamace zákazníkovi doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.10. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu, na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle ihned, ve složitých případech nejpozději 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

7.11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
 • kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
 • prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
 • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
 • jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • 7.13. Všechny námi dodané díly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání, spotřebitelům zkontrolovány ve vztahu ke vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Tažné zařízení smí být použity pouze na daný typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích.

7.14. Obecné informace na správné používání tažného zařízení

7.14.1. Pro používání jsou směrodatné údaje výrobce vozidla popř. údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, přičemž nemohou být překročeny hodnoty tažného zařízení. Tažné zařízení je určeno k tažení přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami a k ​​montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Také je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Jiné použití je zakázáno. Použití musí odpovídat silničním předpisům.

7.14.2. Při použití přívěsu se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát ohled na provozní návod výrobce vozidla. Výrobcem vozidla sériově určené upevňovací body se musí dodržet. Montážní a provozní návod doporučujeme připojit k dokladům vozidla.

7.15. Montážní informace pro tažné zařízení

7.15.1. Tažné zařízení já bezpečnostní díl a může být namontován pouze odborníky. Každá změna popř. změny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou vždy ke ztrátě platnosti provozního povolení.

7.15.2. Odstraňte izolační ochranný nátěr (když tam je) na karoserii vozidla v místech styčných ploch tažného zařízení.

7.15.3. Očistěte části karoserie a vyvrtané otvory ošetřete barvou proti korozi.

7.15.4. Před zahájením montáže univerzální elektroinstalace ověřte ve značkovém servisu výrobce Vašeho vozidla, zda montáží nedojde k poškození elektronických obvodů vozidla.

7.16. Provozní informace pro tažné zařízení

7.16.1. Všechny upevňovací šrouby tažného zařízení dotáhněte předepsaným momentem a zkontrolujte po cca 1000 km jízdy s přívěsem nebo nosičem jízdních kol.

7.16.2. Spojovací koule musí být udržována čistá a namazaná plastickým mazivem.

7.16.3. Při použití samosvorných stabilizátorů musí být spojovací koule zbavena maziva.

7.16.4. Dodržujte informace v příslušných provozních návodech.

7.16.5. Jakmile bude dosažen na některém místě průměr spojovací koule rovný nebo menší než 49,0 mm nesmí být tažné zařízení z bezpečnostních důvodů dále používány.

8. Náhrada škody při nepřevzetí zboží

8.1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost převzít objednané zboží.

8.2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky.

8.3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

9. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

9.1. Spotřebitel má na základě zákona o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

9.2. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy"). Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení. Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

9.3. Prodávající vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

9.4. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách.

9.5. Spotřebitel je odpovědný za škodu (snížení hodnoty zboží), která byla způsobena používáním zboží nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

10. Ochrana osobních údajů (dle GDPR)

0.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona č. 18/2018 Z.z.

10.3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

10.4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

 • právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail,
 • právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou neaktuální,
 • právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
 • právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 zákona,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.

10.5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: Titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

10.6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

10.7. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

10.8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10.9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

10.10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

10.11. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu, souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.

10.12. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.

10.13. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

11.Použitelné právo, místo soudu

11.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky. Případné spory budou řešeny Slovenské soudy.

12. Podmínky pronájmu přívěsů

12.1. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že byl náležitě poučen o potřebě disponovat řidičským oprávněním skupiny „Be“ nebo „E“ při půjčování a provozu přívěsných vozíků kategorie O1 a O2. Také byl poučen o potřebě zajistit si platnou dálniční známku při provozování přívěsných vozíků kategorie O1 a O2 po zpoplatněných komunikacích. Podmínky pronájmu stanoví vlastník přívěsu.

12.2. Nájemce je oprávněn vědět:

 • Předmětem smlouvy o nájmu jsou i ostatní příslušenství k přívěsu (rezervní kolo, plachta, opěrné kolo, stahovací popruhy) a doklady (technický průkaz přívěsu a zákonné pojištění).
 • Naše přívěsy nejsou havarijně pojištěny.
 • Vyvezení předmětu smlouvy za hranice Slovenska vyžaduje písemný souhlas půjčovny.
 • Vydání a vrácení přívěsu je možné jen v pracovních hodinách půjčovny a jen v místě jeho vypůjčení.
 • Veškeré náklady spojené s překročením konečného smluvního termínu nese nájemce.
 • Nájemce odpovídá za předmět nájmu v době půjčení (technický stav a kompletnost dodatkového vybavení).
 • Nájemce je povinen nahlásit všechna poškození nebo závady předmětu nájmu před jeho vrácením pronajímateli.
 • Vozík je třeba si telefonicky rezervovat.
 • Přívěsný vozík lze zapůjčit a následně vrátit jen v pracovní dny během otevíracích hodin (PO - PI, 8:00 - 16:30).
 • Nájemce je povinen přívěsný vozík vrátit k provozu, kde byl zapůjčen.
 • Za veškerá poškození nebo ztrátu předmětu smlouvy nese nájemce odpovědnost v plné výši vůči půjčovně.
 • Náklady nájemce přes pronajímatele za opravu poškození se účtují v cenách s DPH a obsahují náhradní díly potřebné k opravě v místě likvidace škody. Provedení opravy v servisu pronajímatele stojí 20 € s DPH / 1hod práce jednou osobou.
 • Při ztrátě technického průkazu účtujeme 50 € s DPH.
 • V případě ztráty nebo odcizení předmětu smlouvy nájemce uhradí cenu s DPH nového přívěsu daného typu pronajímateli.
 • Nájemce není oprávněn upravovat a opravovat předmět smlouvy.
 • Nájemce nese veškeré náklady spojené s uplatněním náhrady škody vzniklé pronajímateli.
 • Nájemce je povinen vrátit předmět smlouvy v čistém stavu, tak jak jej převzal. V opačném případě mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 10 €.
 • Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady spojené s opravou přívěsu do 7 dnů od vystavení faktury.
 • Přijatá záloha od nájemce slouží zároveň k: 1. pokrytí nákladů spojených s opravou přívěsu, nebo odcizením přívěsu, 2. ke krytí rizika způsobení škody cizí osobě, 3. jako jistota při opravě poškozeného přívěsu v servisu k úhradě faktury.
 • Pokud nájemce vrátí předmět smlouvy po uplynutí 3 hodin a před uplynutím 24 hodím tak půjčovateli náleží nájemné za celý den. Vrácení předmětu smlouvy před uplynutím 3 hodin opravňuje nájemce k žádání navrácení 40% z ceny nájmu za přerušení doby nájmu.
 • Pokud si zákazník vypůjčuje vozík na období, jehož výsledná částka za vypůjčení je vyšší než záloha, společnost Autocar – tažná zařízení s.r.o. má právo navýšit zálohu za vypůjčení. V případě, že již má zákazník přívěs zapůjčený a chce si prodloužit již dohodnutou dobu, je povinen přijít vyplatit vzniklý rozdíl.
 • Nájemce se zavazuje k vrácení kompletního předmětu smlouvy v dohodnutém termínu (uvedený v textu smlouvy). Prodloužení času využití předmětu smlouvy vyžaduje uzavření nové smlouvy.
 • Používání předmětu smlouvy nájemcem nad dohodnutý termín, opravňuje pronajímatele k doúčtování půjčovného ve výši 5 € za každou započatou hodinu neoprávněného používání přívěsu.
 • Za vzniklou škodu třetí osobě a poškození samotného přívěsu v době jeho půjčení odpovídá nájemce v celosti.
 • Používání předmětu smlouvy Nájemcem nad dohodnutý termín déle než 2 dny opravňuje pronajímatele k ohlášení porušení smlouvy na policii a bude stíhán podle trestního zákona č.300/2005 Z.z. § 213 zpronevěra.

12.3. Upozornění nájemce se vypisují do smlouvy o půjčení. Chybějící upozornění znamenají, že nájemce nenahlásil vady na předmětu nájmu a předmět nájmu je v pořádku. Nájemce je povinen si zajistit příslušnou platnou elektronickou dálniční známku na zapůjčený přívěsný vozík dle platné legislativy ČR.

12.4. Nájemce je povinen před použitím (při přebírání) přívěsu ve vlastním zájmu zkontrolovat:

 • technický stav pneumatik přívěsu,
 • stav osvětlení,
 • jiná mechanická poškození,

12.5. Nájemce svým podpisem:

 • potvrzuje, že provedl prohlídku předmětu smlouvy a nemá výhrady k jeho technickému stavu,
 • potvrzuje, že převzal přívěsný vozík a osvědčení o evidenci,
 • potvrzuje, že v plném rozsahu odpovídá za případná poškození na přívěsem vozíku,
 • prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se smluvními podmínkami a s výše uvedenými body poučení.
 • akceptuje i otevírací dobu, po kterou je možné půjčený přívěs vrátit, a to: PO-PIA, od 8:00-16:30.
 • akceptuje, že v případě nevrácení přívěsu v termínu dohodnutém při uzavírání "Smlouvy o zapůjčení přívěsu" mu bude, jako nájemci, účtován poplatek ze strany pronajímatele ve výši 10 € s DPH.

13. Záverečné ustanovenia

13.1.Společnost AUTOCAR - Tažné Zařízení, s.r.o., si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

13.2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

13.3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.

13.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

13.5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.