Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.

Tažné zařízení

  Nasledujte nás na Facebooku

  Požičovňa vozíkov

  Podmienky prenájmu prívesov

  Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol náležite poučený o potrebe disponovať vodičskými oprávnením skupiny „Be“ alebo „E“ pri vypožičiavaní a prevádzke prívesných vozíkov kategórie O1 a O2. Taktiež bol poučený o potrebe zabezpečiť si platnú diaľničnú známku pri prevádzkovaní prívesných vozíkov kategórie O1 a O2 po spoplatnených komunikáciách. Podmienky prenájmu stanovuje vlastník prívesu..

  Nájomca je oprávnený vedieť:

  • Predmetom zmluvy o nájme sú aj ostatné príslušenstvá k prívesu (rezervné koleso, plachta, oporné koleso, sťahovacie popruhy) a doklady (technický preukaz prívesu a zákonné poistenie).
  • Naše prívesy nie sú havarijne poistené.
  • Vyvezenie predmetu zmluvy za hranice Slovenska si vyžaduje písomný súhlas požičovne.
  • Vydanie a vrátenie prívesu je možné len v pracovných hodinách požičovne a len v mieste jeho vypožičania.
  • Všetky náklady spojené s prekročením konečného zmluvného termínu znáša nájomca.
  • Nájomca zodpovedá za predmet nájmu v čase požičania (technický stav a kompletnosť dodatkového vybavenia).
  • Nájomca je povinný nahlásiť všetky poškodenia alebo závady predmetu nájmu pred jeho vrátením prenajímateľovi.
  • Vozík je potrebné si telefonicky rezervovať.
  • Prívesný vozík je možné zapožičať a následne vrátiť len v pracovné dni počas otváracích hodín (PO - PI, 8:00 - 17:00). V prípade zapožičania prívesu pred víkendom a následnom vrátení po víkende je nájomca povinný uhradiť sumu nájmu aj za sobotu v plnej výške dennej sadzby a za nedeľu vo výške 40% dennej sadzby.
  • Nájomca je povinný prívesný vozík vrátiť na prevádzku kde bol zapožičaný.
  • Za všetky poškodenia alebo stratu predmetu zmluvy nesie nájomca zodpovednosť v plnej výške voči požičovni.
  • Náklady nájomcu cez prenajímateľa za opravu poškodenia sa účtujú v cenách s DPH a obsahujú náhradné diely potrebné na opravu v mieste likvidácie škody. Vykonanie opravy v servise prenajímateľa stojí 20€ s DPH / 1hod práce jednou osobou.
  • Pri strate technického preukazu účtujeme 50€ s DPH.
  • V prípade straty alebo odcudzenia predmetu zmluvy nájomca uhradí cenu s DPH nového prívesu daného typu prenajímateľovi.
  • Nájomca nie je oprávnený upravovať a opravovať predmet zmluvy.
  • Nájomca znáša všetky náklady spojené s uplatnením si náhrady škody vzniknutej prenajímateľovi.
  • Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy v čistom stave, tak ako ho prevzal. V opačnom prípade mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10 €.
  • Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s opravou prívesu do 7 dní od vystavenia faktúry.
  • Prijatá záloha od nájomcu slúži zároveň na: 1. pokrytie nákladov spojených s opravou prívesu, alebo odcudzením prívesu, 2. na krytie rizika spôsobenia škody cudzej osobe, 3. ako zábezpeka pri oprave poškodeného prívesu v servise na úhradu faktúry.
  • Ak nájomca vráti predmet zmluvy po uplynutí 3 hodín a pred uplynutím 24 hodím tak požičiavateľovi patrí nájomné za celý deň. Vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím 3 hodín oprávňuje nájomcu k žiadaniu navrátenia 40% z ceny nájmu za prerušenie doby nájmu.
  • Ak si zákazník vypožičiava vozík na obdobie, ktorého výsledná suma za vypožičanie je vyššia ako záloha, spoločnosť Autocar – ťažné zariadenia s.r.o. má právo navýšiť zálohu za vypožičanie. V prípade, že už má zákazník príves zapožičaný a chce si predĺžiť už dohodnutú dobu, je povinný prísť vyplatiť vzniknutý rozdiel.
  • Nájomca sa zaväzuje k vráteniu kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne ( uvedený v texte zmluvy ). Predĺženie času využitia predmetu zmluvy vyžaduje uzavretie novej zmluvy.
  • Používanie predmetu zmluvy nájomcom nad dohodnutý termín, oprávňuje prenajímateľa k doúčtovaniu požičovného vo výške 5€ za každú začatú hodinu neoprávneného používania prívesu.
  • Za vzniknutú škodu tretej osobe a poškodenie samotného prívesu v čase jeho požičania zodpovedá nájomca v celosti.
  • Používanie predmetu zmluvy Nájomcom nad dohodnutý termín dlhšie ako 2 dni oprávňuje prenajímateľa k ohláseniu porušenia zmluvy na polícii a bude stíhaný podľa trestného zákona č.300/2005 Z.z. § 213 sprenevera.

  Upozornenia nájomcu sa vypisujú do zmluvy o požičaní. Chýbajúce upozornenia znamenajú, že nájomca nenahlásil vady na predmete nájmu a predmet nájmu je v poriadku. Nájomca je povinný si zabezpečiť príslušnú platnú elektronickú dialničnú známku na zapožičaný prívesný vozík podľa platnej legislatívy SR.

  Nájomca je povinný pred použitím (pri preberaní) prívesu vo vlastnom záujme skontrolovať:

  • technický stav pneumatík prívesu,
  • stav osvetlenia,
  • iné mechanické poškodenia,

  Nájomca svojim podpisom:

  • potvrdzuje, že vykonal prehliadku predmetu zmluvy a nemá výhrady k jeho technickému stavu,
  • potvrdzuje, že prebral prívesný vozík a osvedčenie o evidencii,
  • potvrdzuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné poškodenia na prívesom vozíku,
  • prehlasuje, že bol oboznámený a súhlasí so zmluvnými podmienkami a s vyššie uvedenými bodmi poučenia.
  • akceptuje aj otváraciu dobu, počas ktorej je možné požičaný príves vrátiť, a to: PO-PIA, od 8:00-17:00.
  • akceptuje, že v prípade nevrátenia prívesu v termíne dohodnutom pri uzatváraní "Zmluvy o zapožičaní prívesu" mu bude, ako nájomcovi, účtovaný poplatok zo strany prenajímateľa vo výške 10 € s DPH.